DADES PERSONALS

DADES FAMILIARS

SITUACIÓ PATRIMONIAL I LABORAL

3. És propietari/ària de béns immobles?

5. Té una hipoteca constituida sobre aquest immoble?

6. Està al corrent de pagament d'aquesta hipoteca?

7. Voldria mantenir la propietat d'aquest immoble?

8. És titular d'altres béns?

9. Està actualment treballant?

10. Està o ha estat en règim de treballador autònom els últims mesos?

DEUTES PERSONALS

12. Té deutes amb Hisenda o Seguretat Social?

DEUTES PRIVATS

-sense tenir en compte els deutes d'Hisenda i Seguretat Social.

14. Té deutes amb creditors?

En cas afirmatiu, faci una llista dels seus creditors i dels imports aproximats.

ALTRES REQUISITS

Per exemple: per robatori, furt, falsificació documental, contra la Hisenda pública...

16. S'ha acollit a un procediment de segona oportunitat els últims 10 anys?